Kwaliteit

Kwaliteit

 
 
 
 
Het gaat er om dat wat je doet op dat moment het beste is én haalbaar is.
Er kan dan tenminste altijd iets wel en dat wat noodzakelijk is. Kan iets nog beter? Je kunt altijd blijven leren en groeien. Dat leren we kinderen, ouders én zo werken we zelf"

-Nelly Snels Dolron-
Kwaliteits bewaking door scholing

Effectief bewezen hulp ontwikkelen, scholing en verdieping bieden voor professionals die werken met kinderen en ouders in een scheiding situatie, professionals vindbaar en informatie togankelijk maken, is voor het Expertisecentrum Kind en Scheiding een belangrijk onderdeel om kwaliteit en professionaliteit voor hulp bij scheiding te bewaken.
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding heeft de ontwikkelde methodiek KIES ook doorlopend voor wetenschappelijk onderzoek aangeboden.
KIES is sinds 2002 in de praktijk en door verschillende instanties getoetst. De uitvoering van KIES is de verantwoordelijkheid van de aanbieder, de professional zelf en de instantie waarvoor de professional werkzaam is. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding zet zich ten volste in om de door hen getrainde professionals geinformeerd te houden van up to date informatie over KIES.

Bewaking kwaliteit door toegankelijkheid
Een KIES scholing volgen is voor professionals en instanties de enige manier om toegang te krijgen tot de KIES interventies en  een bijbehorende materialen. Professionals die een KIES training volgen en hun certificaat halen worden met hun certificaat geregistreerd. De professionals zijn daarmee gecertificeerd om een of meerdere KIES interventies uit te voeren. Tevens krijgen zij de mogelijkheid voor toegang tot het gesloten deel van de KIESvoorhetkind.nl website. KIES professionals volgen bijscholingen en/of hebben intervisie door te delen via het platform van KIES professionals

Bewaking kwaliteit door professionaliteit
KIES
trainingen voor professionals zijn aanvullend op een vereiste HBO opleiding in onderwijs/jeugdzorg en jeugdhulpverlening of andere relevante opleiding passend bij de geboden KIES scholing. Elke KIES scholing richt zich specifiek op het kunnen uitvoeren van een bepaalde KIES interventie. 
In de KIES trainingen ligt het accent op oefenen met de verschillende onderdelen van de interventie wat betreft kennis en overdracht van theorie en praktijk. Coaching, zelfreflectie en zelfregulatie vormen daarbij de rode draad. Alle KIES trainingen worden uitgevoerd door ervaren trainers. Er is zowel een incompany-aanbod als een open inschrijving mogelijk voor de basistrainingen. KIES nascholingsdagen zijn alleen toegankelijk voor de reeds opgeleide KIES coach. Diverse materialen zijn ontwikkeld specifiek ter ondersteuning van de uitvoering van de verschillende KIES interventies. Deze worden bij training of na certificering aangeboden.

Kwaliteits bewaking door onderzoek

Kwaliteitsbewaking door andere partijen
  • KIES is in 2021 opnieuw opgenomen in het Loket Gezond Leven en Gezonde School  RIVM
  • Interventie Kinderen In Een Scheiding effectief volgens goede aanwijzingen ZonMw
  • 2021, KIES is als 'Effectief volgens goede aanwijzigen' opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies NJI
  • In 2015 is KIES opgenomen in de brochure Wat werkt bij scheiding? van het Nederlands Jeugd Instituut) NJI.
  • KIES is opgenomen in de van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) 2009, deelcommissie jeugdzorg en psychosociale pedagogische preventie d.d. 24/04/2009-oordeel; Theoretisch goed onderbouwd, Denice Ince en opnieuw opgenomen in 2014.
  • 2009 RIVM Gezonde School, loket Gezond Leven interventie
  • Advies rapport de Kinderombudsman 'Vechtende ouders, het kind in de knel
Bijdragen aan kwaliteitsbewaking

Geregistreerd erkend merk
KIES is een erkend en geregistreerd keurmerk van het Expertisecentrum Kind en Scheiding en opgenomen en met logo en omschrijving in de databank van het merkregister Benelux Bureau intelectuele eigendom.

 
Een stukje geschiedenis, kwaliteit vanuit de bron van KIES
Soms is het fijn als er even iemand met je mee loopt"

-Nelly Snels-Dolron-
Een 'zaadje' is niet genoeg om de bron van groei z'n volledige ontwikkeling te bieden. 
Behalve dat zaadje is er de juiste bodem, aandacht en zorg nodig, vanuit meerdere perspectieven belicht en bekeken, aandacht houden voor het doel én resultaat, waar nodig en mogelijk in samenwerkingen, om het te laten groeien. Voor KIES was er een zaadje én is er mede door enorme inzet en aandacht van vele individuen en organisaties, iets moois kunnen groeien. Met elkaar maken professionals werkzaam met en voor KIES dagelijks het verschil voor de toekomst van kinderen!

Scheiding is een verlies
Één van de zaadjes van KIES is het door Nelly Snels Dolron ervaren van verlies in het gezin van herkomst. Als kind van 7 jaar maakt ze het overlijden van haar broertje mee. Een verlies waar in de jaren '60 een '70 nog geen aandacht voor is. Verlies in een familiesysteem ddoor oveerlijden van een ouder of kind, met gevolgen voor het gezin en de ontwikkeling en mogelijkheden van de kind in het gezin, krijgt pas jaren later aandacht. Het meemaken van een scheiding als verlies voor kinderen, dat bracht Nelly Snels Dolron in 2002 onder de aandacht.

Het meemaken van een jong verlies bepaalde ook de mogelijkheden en route in keuzes, studie en ontwikkeling van Nelly Snels Dolron zelf. Ze werkte als docent Humanistiche Vorming met kinderen aan het bewust worden van 'wie ben ik' 'wie ben ik in relatie tot de ander' en wie ben ik in relatie tot de wereld om mij heen'. Ze had jaren haar praktijk 'Bureau Klassenwerk' voor opvoed, rouw en verlies begeleiding voor kinderen en ouders en begeleide leerkrachten bij problemen met kinderen en de groepsdynamiek. In 2002 ontwikkelde ze KIES, vanaf 2012 richtte ze zich full time op het realiseren van KIES voor alle kinderen die deze begeleiding en hulp nodig hebben.

Kwaliteit en ontwikkeling 
In 2001 leest Nelly Snels Dolron, op dat moment docent Humanistische Vorming en eigenaar van jeugd en opvoed begeleiding Bureau Klassenwerk, het boek 'De geborgenheid die zij verloren' van Stefanie Staal. Dat boek raakt haar diep, mede door de complexe scheiding situatie van haar zus. 
Nelly vraagt zich af wat er voor ondersteuning voor deze groep gescheiden kinderen is. Ze bespreekt dit met collega's HVO docenten en dit leidt tot een onderzoek.
Eeen lang verhaal een veel inzet kort: Het onderzoek wordt door Nelly en haar partner Vincent aangevraagd en uiteindelijk door de provincie financieel ondersteund en met medewerking van Humanitas 's-Hertogenbosch uitgevoerd.

In 2002 wordt ism en door collega docenten Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) een literatuur onderzoek gedaan naar de behoefte van kinderen wanneer ze de scheidingsituatie van hun ouders meemaken. Nelly schrijft in 2002 een vervolg plan en de basis van KIES.

Praktijkonderzoek
Het praktijkonderzoek is in 2003 op twee openbare scholen in Vught uitgevoerd. Voor dit onderzoek werden 297 kinderen van 7-12 jaar schriftelijk benaderd en zijn daarnaast nog met enkele tientallen kinderen en jongeren, ouders, scholen, jeugdhulpverleners, leerlingambtenaren, psychologen, kinder en jeugd-arts, politie en anderen werkzaam met kinderen en gescheiden ouders, gesprekken gevoerd. Met de uitkomst van dit onderzoek ontstaat het verlangen om ook de praktijk nader te onderzoeken. Ook bij het praktijk onderzoek zijn verschillende diciplines betrokken geweest. De Opvoedwinkel 's-Hertogenbosch, Maatschappelijkwerk Divers en Passage WSNS 's- Hertogenbosch, basis & voortgezet onderwijs 's-Hertogenbosch, Openbaar basisonderwijs Vught en Jeugdarts en hulpverleners  zijn betrokken geweest bij de verdere verkenning van het werkveld en de pilots van KIES. Er is verder contact geweest met verschillende deskundigen om te onderzoeken wat er aan aanbod voor deze doelgroep beschikbaar was. KIES had, zo bleek, aandacht voor nieuw terrein van jeugdzorg.


Foto Thomas Dral - 5 jaar KIES Martine Delfos

De bevindingen van het totale praktijkonderzoek gaven een duidelijk beeld van een grote behoefte van kinderen aan begeleiding bij scheidingsituatie. Aanbod voor begeleiding van kinderen bij een scheiding was op dat moment alleen mogelijk bij grote en vergevorderde problemen. Naar aanleiding van de bevindingen is het programma KIES, aanvankelijk Kinderen In Echtscheiding Situatie, later ook wel Kinderen In Een Scheiding genoemd, ontwikkeld. 

In 2003-2004 zijn in Den Bosch en omstreken de vervolg pilots met het programma KIES voor kinderen van 4-6 jr, 7-12 jr en 13-17 jr gedraaid. In 2005 worden de eerste trainingen voor professionals aangeboden: de training tot KIES coach aan de hand van het basisprogramma KIES voor kinderen van 7-12 jr.

Kruispunt geeft aandacht aan KIES
In 2003, bij één van de eerste KIES pilots, komt de vraag van het programma Kruispunt van KRO/RKK om beelden te mogen maken van het unieke project. De uitzending brengt veel reacties van professionals uit het werkveld, ouders en volwassenen die ooit als kind een scheiding meemaakten met zich mee.

Wetenschapplijk onderzoek
De Universiteit van Utrecht is betrokken bij het doen van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van KIES. Onderzoeker Ed Spruijt doet in 2005 en 2007 onderzoek naar KIES met een positieve uitkomst. Ed Spruijt ontvangt in 2015 als vooraanstaande echtscheidingonderzoeker een onderscheiding van de Burgemeester van Zeist en is benoemd tot Ridder in in de Orde van Oranje Nassau voor zijn pleidooi om voorlichting over kinderen in een scheiding situatie en aandacht te richten op hun belang.

Ed Spruijt, 18 april 2015 - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Onderzoeker Inge van der Valk doet een driejarig groot landelijk onderzoek naar KIES en ontvangt in 2013 de parel van ZonMW voor onderzoek naar kansrijke programma's.

Na de positieve uitkomst van het eerste wetenschappelijke onderzoek in 2005 en naar aanleiding van veler verzoek uit het werkveld om een training wordt in november 2005 de eerste training tot KIES coach gegeven door de zelfstandige ontwikkelaars en trainers. Er bestond nog geen scholing voor professionals in begeleiding van kinderen in een scheidingsituatie. De KIES trainingen worden tot 2016 in samenwerking van verschillende zelfstandig ondernemers gegeven door o.a. Nelly Snels - Dolron (Eerst Bureau Klassenwerk, later Expertisecentrum Kind en Scheiding -Jiminy BV), Maaike de Kort (Maaike de Kort Consultancy), Jacquelijn van der Vijver (KompaZ), Marja Boidin & Pieter Verhees, Tet Verdonk (Oreid). 

Branding KIES
De eerste werkbladen van KIES zijn nog met de hand geschreven. De kleurplaat met hart en ouders maakte de dochter van Nelly Snels Dolron en wordt vaak gebruikt als kaft op het mapje van dde kinderen bij KIES
'Wat wil je zeggen met KIES en uitstralen mam?' Deze vraag bepaalde het logo van KIES. De zoon van Nelly Snels Dolron zette de vertolking van 'Achter de wolken schijnt de zon, ondanks alle heuvels en dalen, om in beeld. Kinderen zijn en willen zich van nature blijven richten op het positieve en dat wat er wel is of kan. Dát is er in opgenomen.
Zowel het eerste als tweede KIES logo zijn ontwikkeld door Martijn Snels. Hij ontwerpt KIES 'Boomrang' kaarten van uitspraken door kinderen bij KIES en de eerste en tweede KIES website, eerst gekoppeld aan de website van Buro Klassenwerk en daarna een nieuwe website www.kiesinfo.com  om geïntresseerden nog directer over de ontwikkelingen van KIES te informeren.
De website is eigendom van en wordt mogelijk gemaakt door Jiminy BV en staat los van de KIES trainingen.
Ouders en verwijzers krijgen door de website naast informatie via KIES professionals ook algemene informatie over de mogelijkheden van KIES hulpverlening.

Nelly Snels Dolron bedenkt en vormt na het via een website informeren van ouders, een platform voor KIES coaches en start en onderhoudt het besloten forum voor professionals. Ze ontwikkelt dit vanaf 2017 en werkt aan een nieuwe KIES website www.kiesvoorhetkind.nl waarbij ook ouders en kinderen informatie kunnen vinden en professionals en organisaties kunnen aanmelden voor trainingen gebodden door het Expertisecentrum Kind en Scheiding
Via andere kanalen van Social Media legt ze zich toe op het opbouwen en bereiken van een groot netwerk om haar missie, de zorg voor de kinderen bij een scheiding, waar te maken en anderen over kinderen en scheiding én KIES te informeren en te betrekken bij aandacht en zorg voor kinderen in hun positie bij een scheiding.

Vanuit KIESvoorhetkind.nl wordt nauw samengewerkt met de Universiteit van Utrecht, andere opleidingen en het werkveld aan onderzoek en het doorontwikkelen van KIES. Een nieuwe website met zeer uitgebreide informatie en mogelijkheden voor het platform KIES professionals is in januari 2019 gereed gekomen.
In 2021 wordt een besloten KIES Kennis Platform voor KIES professionals gerealiseerd.
Naast de samenwerking met de Universiteit van Utrecht, wordt onder andere samengewerkt met de Erasmus Universiteit Leiden, Han Hoge School, Christelijke Hoge school Ede, Avans Hoge School en Fontys Hoge School en anderen.

In 2014 reikt gedeputeerde Brigitte van Haaften namens de Provincie Noord Brabant de jeugdzorgduim uit aan KIES. Deze jeugdzorgduim werd aan KIES uitgereikt vanwege de  positieve bijdrage aan de (preventieve) jeugdzorg.
In 2021 is de nieuwe accreditatie door het Nederlands Jeugd Instituut, het NJI, en opnieuw opname in databank erkende en effectief bewezen interventies een feit. De duim voor de inzet voor effectieve jeugdzorg blijft zo actuel en niet slechts een dankbare tastbare herinnering.

 
Jeugdzorgduim Provincie Noord Brabant - Foto Boukje Canaan 2014

Kwaliteitsbewaking door actualiseren van KIES
In 2017 vormt Nelly een team met meerdere trainers, deels met trainers waarmee al een samenwerking was en een uitbreiding van samenwerkingen, en ontwikkelaars die samen met haar KIESvoorhetkind.nl en trainings aanbod actualiseren en doorontwikkelen.
De KIES programma's krijgen bij het Expertisecentrum Kind en Scheiding vanaf 2017 een update naar de laatste inzichten met betrekking tot scheiding en kinderen. Nelly Snels Dolron werkt voor het realiseren van de updates samen met de Universiteit Utrecht en het NJI.

Het in 2017 gevormde KIES trainers team bestaat uit specialisten in het geven van trainingen en verdiepingsmodules als professioneel begeleidingsaanbod aan professionals in onderwijs, zorg en jeugdhulpverlening en opvoedondersteuning en andere maatschappelijke instanties die te maken hebben met scheiding. Zij werken op ZZP basis voor het Expertisecentrum Kind en Scheiding. Vanaf oktober 2021 is de functie Kwaliteits manager KIES toegevoegd aan de taken en werkzaamheden van het Expertisecentrum Kind en Scheiding.
 
Per 2021 is de interventie KIES voor de derde maal opgenomen in de databank  jeugdinterventies bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het Expertisecentrum Kind en Scheiding werkt vanaf 2019 samen met de Universiteit van Utrecht aan onderzoek naar scheiding en jongeren 'Where do I belong'.

KIES werkt samen met