Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden KIESvoorhetkind.nl

 

Definities

KIESvoorhetkind.nl

Website van het opleidingsinstituut Expertisecentrum Kind en Scheiding, onderdeel van Jiminy B.V. dat scholingen verzorgt op basis van incompany scholingen of open inschrijvingen na een selectieprocedure van deelnemers op basis van hun eerdere kennis en werkervaring.

 

Scholing of nascholing

Het aanbod via KIESvoorhetkind.nl is voor professionals die hulp bieden in een situatie van echtscheiding en in het bijzonder in echtscheidings-situaties waar kinderen zijn betrokken.

 

Incompany scholing

Een scholing op aanvraag van een opdrachtgever, voor een eigen door de desbetreffende opdrachtgever te bepalen groep deelnemers die aan de deelname eisen van het Expertisecentrum Kind en Scheiding en KIESvoorhetkind.nl voldoen.

 

KIEScoach

Een persoon die met goed gevolg een scholing of nascholing heeft gevolgd.

 

Certificaat

Een bewijs van deelname wat door het Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl wordt verstrekt wanneer de deelnemer naar het oordeel van Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl de scholing of nascholing met goed gevolg heeft doorlopen.

 

KIEScoach community

De groep KIEScoaches die met goed gevolg de basisopleiding hebben gevolgd en op de website KIESvoorhetkind.nl staan vermeld.

 

KIESplatform

De voorziening van het Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl voor KIEScoaches die elke 24 maanden via nascholing hun kennis en ervaring op peil houden en een lidmaatschap zijn aangegaan om via het besloten online omgeving van de website KIESvoorhetkind.nl met elkaar en met KIESvoorhetkind.nl kunnen communiceren.

 

Trainingslocatie

De accommodatie waar de scholing of nascholing wordt gegeven. 1.

 

Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle scholingen en nascholingen van het Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl.

1.2 De uitgereikte stukken, zoals mappen, kopieën, teksten, huiswerkopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van het Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende deelnemer en niet zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van KIESvoorhetkind.nl worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

1.3 Het Expertise Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl zal bij het uitvoeren van alle overeenkomsten zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de deelnemer of opdrachtgever dan wel het niveau van de deelnemers, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

1.4 KIESvoorhetkind.nl gaat zorgvuldig met alle informatie die deelnemers verstrekken om en verwacht dat deelnemers ook zorgvuldig omgaan met de informatie die zij (van andere deelnemers) opdoen of krijgen.

1.5 Alle trainingen worden in het Nederlands verzorgd.

2. Inschrijven 2.1 Inschrijven kan door aan te melden via het daarvoor bestemde formulier op de website of te mailen aan KIESvoorhetkind.nl. Na ontvangst krijgt de inschrijver per mail een bevestiging van de aanmelding.

2.2 Een deelnemer moet aan de op de website vermelde minimale opleidings- en/of ervaringseisen voldoen om toegelaten te worden tot een scholing of nascholing. De beoordeling of aan die eisen wordt voldaan is aan KIESvoorhetkind.nl. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd. 2.3 Nadat de inschrijver de bevestiging van acceptatie van zijn inschrijving heeft ontvangen is hij de kosten voor deelname aan de scholing of nascholing waarvoor hij zich heeft aangemeld verschuldigd.

2.4 De scholing of nascholing gaat door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.5 De inschrijver hoort tijdig voordat de scholing of nascholing plaatsvindt of er voldoende inschrijvingen zijn en de scholing en nascholing doorgaat. 2.6 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

2.7 Incompany scholingen en nascholingen worden uitsluitend op basis van een goedgekeurde offerte uitgevoerd. Een verzoek voor een offerte voor een incompany training of nascholing kan gericht worden aan training@kiesvoorhetkind.nl

De afwijkende voorwaarden voor een incompany training of nascholing worden in de offerte vermeld.

 

3. Kosten en betaling scholing en nascholingen

3.1 Op de website staan de prijzen vermeld voor deelname aan een scholing of nascholing, het lidmaatschap van het platform en de materialen vv die te koop worden aangeboden. Deze kosten van scholingen en nascholingen zijn inclusief studiemateriaal (repro, copyright, readers, enz.) en verblijf (maaltijd, consumpties en evt. overnachting).

3.2 Na de bevestiging dat de scholing of nascholing doorgaat is de inschrijver de kosten voor deelname verschuldigd.

3.3 De inschrijver ontvangt op het door hem aangegeven mailadres een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te zijn bijgeschreven op de op de factuur aangegeven bankrekening.

3.4 Als niet tijdig betaald is volgt er een eerste aanmaning. Als niet binnen 7 dagen is betaald volgt er een tweede aanmaning waarvoor € 25,00 administratiekosten worden gerekend. Wordt dan nog niet binnen 7 dagen betaald, dan zal de incasso uit handen worden gegeven.

 

4. Aantal deelnemers

4.1 Een scholing of nascholing gaat door als het minimale aantal deelnemers is bereikt. Het minimaal aantal vereiste deelnemers staat op de website vermeld.

4.2 Aan de scholing of nascholing kan een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Dat aantal staat op de website vermeld.

4.2 Wanneer een scholing of nascholing vol is wordt aan de deelnemer een andere datum voorgesteld.

4.3 Bij te geringe belangstelling voor een scholing of nascholing kan KIESvoorhetkind.nl besluiten deze niet door te laten gaan of de datum te verzetten. De deelnemer krijgt hiervan per e-mail bericht. Er zijn dan geen annuleringskosten verschuldigd. De eventueel betaalde deelnemersbijdrage wordt binnen 14 dagen na de melding volledig gerestitueerd.

 

5. Trainingslocatie

5.1 De deelnemer krijgt tijdig bericht waar de training of nascholing plaatsvindt.

5.2 Bij een overnachting wijst de organisatie de kamers toe. Het kan zijn dat de deelnemer een kamer met een andere deelnemer moet delen.

5.3 Indien een deelnemer alleen op een kamer wil slapen dan dient hij dat bij de aanmelding bekend te maken. Voor zover de accommodatie daarin kan voorzien en dit niet ten koste van het aantal deelnemers aan de training of nascholing gaat is dit mogelijk. De extra kosten worden aan de deelnemer in rekening gebracht.

 

6. Certificaat

6.1 De deelnemer wordt mede in het belang van de andere deelnemers geacht actief deel te nemen aan de scholingen en nascholingen. Daartoe wordt ook een huiswerkopdracht gerekend.

6.2 Het certificaat geeft aan dat de deelnemer de aangeboden scholing actief tot zich heeft genomen en heeft aangetoond dit om te kunnen zetten in het kindgericht en volgens de KIESmethodiek handelen. De KIES trainer beoordeelt in opdracht van het opleidingsinstituut Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl of het certificaat aan de deelnemer wordt uitgereikt.

6.3 Een certificaat wordt alleen gemotiveerd geweigerd. De trainer kan een deelnemer een extra huiswerkopdracht of andere opdracht verstrekken waarmee de deelnemer alsnog het certificaat kan proberen te behalen. De trainer maakt daarover afspraken met de betreffende deelnemer.

6.4 Over de weigering om een certificaat uiy te reiken wordt niet gecorrespondeerd.

 

7. Annuleringen en wijzigingen

De volgende annuleringsregeling is van toepassing.

7.1 Tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de scholing of nascholing kan onder goede motivatie deelname kosteloos naar een andere datum worden verschoven.

7.2 Als tussen deelname tussen 30 en 7 dagen voor aanvang van de scholing of nascholing wordt geannuleerd dan is de inschrijver 50% van de kosten verschuldigd. Als binnen 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd is dat 100% van de kosten.

7.3 Bij het niet (tijdig) aanwezig zijn op een scholing of nascholing vindt er geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats.

7.4 Er kan uitsluitend per e-mail worden geannuleerd door een bericht te zenden aan training@kiesvoorhetkind.nl

7.5 In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden bij het annuleren af te wijken van de algemene voorwaarden. Dit is geheel en alleen ter beoordeling door het Expertisecentrum Kind en Scheiding, KIESvoorhetkind.nl en er wordt niet over gecorrespondeerd.

 

8. KIEScoach community en KIESplatform

8.1 Met inschrijven voor de basisscholing KIEScoach verklaart de inschrijver dat hij ermee akkoord gaat dat hij na het behalen van het certificaat, lid wordt van de KIEScoach community en op de website van KIESvoorhetkind.nl wordt vermeld. Huiswerkopdrachten worden op het KIESplatform en toegankelijk voor de leden ervan geplaatst.

8.2 De deelnemer stemt met zijn aanmelding ermee in dat er voor hem een profiel wordt aangemaakt met daarin als vaste gegevens: naam, organisatie waar hij werkt, (werk)adres en e-mailadres. De deelnemer krijgt na het behalen van zijn certificaat toegang tot zijn profiel en kan het desgewenst verder invullen. De contactgegevens van de deelnemer worden met deze toestemming gebruikt voor noodzakelijke uitwisseling met KIES trainers, deelnemersgroep en accomodatie.

8.3 Het lidmaatschap van de KIEScoach community is persoonlijk en is gekoppeld aan de persoon die het certificaat heeft gehaald.

8.4 Elke KIEScoach die een certificaat haalt wordt gratis op de website vermeld. De gegevens daarvoor worden uit zijn profiel gehaald. Elk certificaat dat een KIEScoach haalt is via een icoon op de website zichtbaar.

8.4 Elke KIEScoach moet zijn kennis en vaardigheden op peil houden. Een KIEScoach wordt geacht elke 2 jaar na het behalen van het certificaat voor de basistraining een nascholing te volgen. Via de gekleurde iconen is op de website zichtbaar of de betreffende KIEScoach zijn kennis op peil houdt. Als dat niet is gedaan dan zullen de iconen bij de betreffende KIEScoach in zwart wit zichtbaar zijn.

8.5 Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van de termijn in 7.4. worden afgeweken KIESvoorhetkind.nl beslist op een verzoek van een deelnemer. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

8.6 Elke KIEScoach die een certificaat haalt wordt voor 24 maanden gratis lid van het KIESplatform.

8.7 De informatie in het profiel dat voor elke KIEScoach wordt aangemaakt wordt gebruikt voor het op de website KIESvoorhetkind.nl vindbaar zijn. Bij een lidmaatschap van het KIESplatform wordt de informatie in het profiel gebruikt voor de communicatie in een besloten omgeving met en tussen andere coaches en voor het per e-mail zenden van nieuwsbrieven en andere relevante informatie van KIESvoorhetkind.nl.

8.8 Als een KIEScoach binnen 24 maanden na het behalen van een certificaat een nascholing volgt dan wordt het lidmaatschap van het KIESplatform gratis met 24 maanden verlengd.

8.9 In andere gevallen dan in 8.8 vermeld staat wordt de betreffende KIEScoach aangeboden om tegen een financiële bijdrage het lidmaatschap voor gebruik van het KIESplatform te verlengen.

8.10 Een lid van het KIESplatform die niet binnen 24 maanden na het behalen van een certificaat een nascholing heeft gevolgd stemt ermee in dat hij tijdig voor het verstrijken van het lidmaatschap per email wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van het tegen een vergoeding verlengen van zijn lidmaatschap. Dit lidmaatschap wordt zonder opzegging jaarlijks automatisch verlengd. De KIEScoach ontvangt zijn factuur per email.

8.11 Het betaalde lidmaatschap geeft recht op de bij de KIESscholing aangegeven diensten en wordt tot opzegging per e-mail door de KIEScoach of KIESvoorhetkind.nl steeds stilzwijgend met een termijn van 12 maanden verlengd.

8.12 De KIEScoach is voor het betaalde lidmaatschap van 12 maanden een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt hem jaarlijks per email gemeld.

8.13 Opzeggen van het lidmaatschap van de KIEScoach community en KIESplatform kan uitsluitend door een email te zenden aan administratie@kiesvoorhetkind.nl. Er wordt geen contributie gerestitueerd.

 

9. Kosten en betaling materialen

9.1 Op de website staan de prijzen vermeld voor materialen vv die te koop worden aangeboden. De prijzen zijn incl. verzendkosten.

9.2 Met het bestellen van materialen wordt de verplichting tot het vergoeden van de kosten aangegaan waarvoor KIESvoorhetkind.nl een factuur stuurt. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn bijgeschreven op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

9.3 De bestelde materialen worden na ontvangst van de betaling zo spoedig mogelijk toegestuurd.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aan de inhoud van de website, de (werk-)mappen en andere leermiddelen en materialen die worden aangereikt kunnen geen rechten worden ontleend.

10.2 Er wordt naar gestreefd om geplande scholingen en nascholingen door te laten gaan. Indien door onverwachte omstandigheden een training of nascholing niet kan doorgaan dan spant KIESvoorhetkind.nl zich in om de scholing of nascholing op een ander moment aan te bieden. Als een deelnemer dan niet kan deelnemen dan worden reeds betaalde kosten zonder rentevergoeding gerestitueerd.

10.3 Een KIEScoach is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van zijn profiel. Wanneer naam en email gewijzigd moeten worden en hij is niet in staat om dat zelf te doen dan kan hij een verzoek tot wijziging doen door een email te sturen aan administratie@kiesvoorhetkind.nl  KIESvoorhetkind.nl streeft er naar om de wijziging binnen 5 werkdagen te hebben doorgevoerd, overmacht daar gelaten.

10.4 KIESvoorhetkind.nl is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor ongevallen die een deelnemer op weg naar, tijdens of op de terugreis kan overkomen. Hij dient zich daarvoor zelf te verzekeren.

10.5 Daar waar deze algemene voorwaarden niet of niet volledig voorzien beslist KIESvoorhetkind.nl. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

 

11. Overigen

11.1 KIESvoorhetkind.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn. 11.2 KIESvoorhetkind.nl neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

11.3 KIES coaches en KIES mediators en andere KIES professionals zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk van de door hen uit te voeren en uitgevoerde activiteiten, leveringen en diensten.

11.4 Aan de website, brochures, folders of andere uitingen van KIESvoorhetkind.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

 

KIESvoorhetkind.nl Hedikhuizen september 2018

 

KIES werkt samen met