KIES voor gemeenten

KIES voor gemeenten

Het is onze verantwoordlijkheid om  vanuit het sociaal domein te voorzien in de zorg en ondersteuning, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp aan inwoners. Deze taken zijn vastgelegd in de wetten maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening"
 
 
KIES voor de kinderen door de gemeente
 
Ondersteuning bij scheiding via jeugdwet & WMO
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding biedt door de samenwerking met en door een breed scala aan diverse disciplines, organisaties en professionals, land breed ondersteuning voor duizenden kinderen en jongeren per jaar die de scheiding van ouders doormaken. Ook biedt het Expertisecentrum Kind en Scheiding begeleiding en hulp voor hun ouders.

Door deze ondersteuning en hulp in bijna elke de gemeente in Nederland kunnen we kinderen en jongeren in scheidingssituaties preventief, op een laagdrempelige manier, met en zonder speciale indicatie, te ondersteunen en helpen. Veel gemeenten financieren de zorg en mogelijkheden die kinderen en jongeren geboden wordt door hun organisaties en professionele scholing voor hun professionals te faciliteren.
Gemeenten kunnen ook zelf contact opnemen voor informatie en advies voor uitbreiding van hun mogelijkheden met KIES.

Elk jaar horen zo’n 85000 thuiswonende kinderen dat hun ouders hun relatie verbreken. Verschillende onderzoeken tonen aan dat alle kinderen last ondervinden door de relatiebreuk van hun ouders. Kinderen met gescheiden ouders hebben gemiddeld meer psychosociale problemen als eenzaamheid, angst, depressieve gevoelens, problemen met agressie regulering en concentratieproblemen dan kinderen zonder gescheiden ouders.

We weten dat relatief veel kinderen met gescheiden ouders in aanraking komen met jeugdhulp en jeugdbescherming. Om te zorgen dat kinderen in een scheidingssituatie kunnen opgroeien in een veilige omgeving, een zo min mogelijk belaste jeugd ervaren en kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen, is het noodzakelijk dat kinderen bij het doormaken van de scheiding van hun ouders steun kunnen krijgen vanuit hun sociale omgeving.

KIES is sinds 2002 een erkende door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen belangrijke schakel in de keten van jeugdhulp. KIES bereikt maandelijks een belangrijke groep kinderen, jongern en ouders die anders buiten beeld blijven en is een relatief goedkope aanpak bij het grillige landschap van scheiding waarin met succes ervaring in zowel Nederland als daarbuiten is opgebouwd. 

Het effectenonderzoek en de jarenlange praktijk bij diverse gemeenten en organisaties, tonen aan dat KIES bijdraagt aan vroeg signalering, voorkomen van problemen en escalaties en het verlichten van de druk op de jeugdzorg. In de 342 Nederlandse gemeenten, neemt 1 op de 5 kinderen en jongeren deel aan KIES. Daarbij worden ook telkens de beide ouders betrokken. 

KIES wordt zowel in Nederland als daarbuiten aangeboden en heeft in Nederland een landelijke dekking in mogelijkheden voor informatie, begeleiding en hulp aan kinderen, jongeren en ouders. KIES heeft een lage drempel voor ondersteuning en een groot bereik van kinderen, jongeren en ouders gerealiseerd.

Gezien de zorgelijk lange wachtlijsten in de jeugdzorg is het KIES niet alleen voor de kinderen die op die wachtlijst staan belangrijk maar ook voor de gemeente van grote toegevoegde waarde. De kinderen en gezinnen kunnen alvast steun en hulp ontvangen waarmee eventueel intensievere hulpverlening of verdere noodzaak voor begeleiding kan worden voorkomen.

Kinderen verdienen het om bij scheiding aandacht te krijgen voor wat ze meemaken door scheiding. Ze moeten ook kosteloos en anoniem ondersteuning kunnen krijgen m.b.t. problemen bij opgroeien en problemen volgens de jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO.
In het kader van de rechten voor het kind, is in het IVRK afgesproken dat kinderen recht hebben om gehoord te worden, ondersteuning en hulp te krijgen. Ze hoeven er bij de scheiding van hun ouders niet alleen voor te staan. Dat realiseeren kan met KIES.

De effectief bewezen methode KIES sluit precies aan op de behoefte van kinderen en jongeren bij scheiding en biedt ondersteuning aan ouders bij het vormgeven aan hun ouderschapsplan en het opvoeden bij scheiding. Gemeenten kunnen verantwoord hun taken in het kader  van de decentralisaties vervullen en de kinderen uit hun gemeente preventieve en laagdrempelige steun door gecertificeerde professionals bieden met KIES.
 • Kinderen en jongeren met gescheiden ouders, ervaren meer/weer grip en eigen regie door KIES
 • Bij KIES ervaren ze een speciaal voor henzelf bestemde veilige omgeving
 • Kinderen en jongeren ervaren door KIES zich niet langer alleen te voelen
 • KIES draagt bij aan het voorkomen en verminderen van de negatieve impact die scheiding heeft op kinderen en jongeren door herkenning, erkenning, hulp en hoop.
 • Kinderen en jongeren met gescheiden ouders kunnen beter met de scheiding omgaan door KIES
 • Kinderen en jongeren vinden het fijn om over de scheiding te praten met leeftijdsgenoten die ervaringsdeskundig zijn
 • Professionele begeleiding door beroepskrachten met relevante achtergrond zorgen dat alle fases van de scheiding doorlopen kunnen worden en bieden een breder perspectief bij dat wat tussen ervaringsdeskundigen uitgewisseld kan worden
 • Hun schuldgevoel neemt af, ze piekeren minder en houden hun gevoelens minder verborgen. Ze weten dat hun gevoelens oke zijn om te voelen en leren er beter mee omgaan.
 • Kinderen en jongeren met gescheiden ouders krijgen (opnieuw) vertrouwen in zichzelf en hun ouders door KIES
 • De kinderen en jongeren die deelnemen aan KIES voelen zich ook betekenisvol door deelname en de gesprekken onderling. Ze zijn er voor  zichzelf én voor elkaar.
 • Kinderen en  jongeren die deelnemen aan KIES zijn beter in staat om hun ouders de scheiding te vergeven.
 • De bewezen effectiviteit toont aan dat KIES steun en hulp biedt op het moment dat kinderen en jongeren daar behoefte aan hebben. We weten dat ook na KIES in een nameting de effecten nog waarneembaar zijn.
 • Kinderen en jongeren weten na deelname aan KIES ook de weg naar een contactpersoon in hun eigen kring in familie, op school of bij KIES
 • Deze bevindingen komen zowel uit de praktijk van KIES als een ruim 4 jarige effectstudie die het Expertisecentrum Kind en Scheiding in samenwerking met de Universiteit Utrecht heeft uitgevoerd naar de methodiek.
 • KIES geeft kinderen hun jeugd, kansen en toekomst terug na het al zo grote verlies door de scheiding van hun ouders te hebben om mee om te moeten gaan.

Uitkomst voor ouders:

 • ·Ouders krijgen door KIES psycho-educatie
 • Ouders die anders niet (tijdig) bereikt worden, worden bereikt
 • Ouders krijgen eerder en beter zicht op hun eigen rol en de positie van hun kind
 • Ouders maken nieuwe best haalbare keuzes in de opvoeding en omgang ten behoeve van hun kind
 • Ouders komen soms opnieuw in contact met hun kind
 • De band met hun kind wordt versterkt

Baten als gemeente en maatschappij:

 • KIES werkt preventief én curatief, via website, op school en binnen jeugdhulpverlening
 • KIES verbindt werken tussen disciplines
 • Het Expertisecentrum Kind en Scheiding kent een platform van samenwerkende KIES professionals en landelijk nagenoeg dekkend platform 
 • KIES is een belangrijke en noodzakelijke schakel in de keten jeugdhulp bij scheiding
 • KIES bereikt alle kinderen, ook hen die anders niet tijdig in beeld zijn
 • KIES is een erkende effectief bewezen methodiek en relatief goedkope interventie
 

KIES informatie, materialen en producten
Voor informatie over KIES over scholing van professionals of bieden van een presentatie, materiaal over KIES om te delen met de gemeente, organisaties, beroepskrachten of cliënten kan contact worden opgenomen.

Er zijn o.a. digitale posters, kaarten en flyers met informatie over KIES beschikbaar. Voor ouders is er het digitale KIES Ouder Kompas met informatie over gescheiden opvoeden. Voor kinderen en jongeren zijn er de gratis te downloaden KIES Kindplannen en voor de instanties KOV en scholen is er het KIES KOV & Scholenplan. Ook zijn producten zoals het werkboek ‘KIES voor mij!’, het boek ‘Twee dino dekbedden’ verkrijgbaar.

Dowload hier de KIES folder voor gemeenten

 


KIES werkt samen met